Brak kategorii

Warunki usługi

Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Warunki

Uzyskując dostęp do tej witryny internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione obowiązującym prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Użyj licencji

 1. Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej 1234567890 wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, a w ramach tej licencji nie możesz:

 1. modyfikować lub kopiować materiały;

 2. używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania (komercyjnego lub niekomercyjnego);

 3. podejmować prób dekompilacji lub inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej 1234567890;

 4. usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub

 5. przenieść materiały na inną osobę lub „odbić” materiały na jakimkolwiek innym serwerze;.

 • Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana do 1234567890 w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub po wygaśnięciu niniejszej licencji, musisz zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, zarówno w formacie elektronicznym, jak i drukowanym.

 • 3. Zastrzeżenie

  1. Materiały na stronie 1234567890 są dostarczane „tak jak są”. 1234567890 nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym między innymi dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Ponadto 1234567890 nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub niezawodności korzystania z materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub na stronach połączonych z tą witryną.

  4. Ograniczenia

  W żadnym wypadku 1234567890 ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, szkody z tytułu utraty danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z użycia lub niemożności wykorzystania materiałów na stronie internetowej 1234567890, nawet jeśli 1234567890 lub upoważniony przedstawiciel 1234567890 został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości wystąpienia takiego uszkodzenia. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania.

  5. Poprawki i Errata

  Materiały pojawiające się na stronie 1234567890 mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. 1234567890 nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. 1234567890 może dokonywać zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. 1234567890 nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

  6. Linki

  1234567890 nie sprawdził wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez 1234567890 witryny. Korzystanie z takiej strony internetowej, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

  7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

  1234567890 może zmienić niniejsze warunki użytkowania swojej witryny internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

  8. Prawo właściwe

  Wszelkie roszczenia dotyczące strony internetowej 1234567890 podlegają prawu stanu Quebec bez względu na przepisy kolizyjne.